درس ۲۰۱۴: صعود و  پیروزی از آن‌ آنهاییست که هدف برد دارند . با دفاع نمی‌توان پیروز شد.