مقاومت بیهوده است! به خودتان آموزش دهید و به قرن بیست و یکم بپیوندید! اصطلاح احمقانه و فاشیستی ' نامرد' را بکار نبرید!