طرح جدید ایرون داره به شکل نهای اش نزدیک می شه. سعی شده برای بیشتر ایرادهایی که به شکل فعلی هست راه حل پیدا کنیم و رضایت شما و خودمون رو جلب کنیم. بعد از طزاحی نوبت اجراست. خلاضه خواستم بدونبن داریم تلاش خودمونو می کنیم.