وقتی که ذهن توسط افکار منفی مختل شده است
روی متضادها تامل کن
اگر احساس نا رضایتی داری


روی متضادش رضایت و تعادل تامل کن
اگر ذهنت خشمگین است مهر را واردش کن
در مورد مهربانی فکر کن
بلافاصله جریان عوض می شود
زیرا اینها یکی هستند دو روی یک سکه اند
ناگهان تحولی در درون رخ می دهد
خشم در حال تغییر کردن است
کیفییتش تغییر کرده
بالاتر رفته
این متعالی کردن یک احساس است
هر لحظه خشم می تواند به مهر تبدیل شود
هر لحظه نفرت می تواند به عشق تبدیل شود
هر لحظه اندوه می تواند به شعف تبدیل شود
هر لحظه رنج می تواند به سرور تبدیل شود
وقتی غمگین هستی فقط در سکوت بنشین و
به اندوه اجازه بده بسمت شادی برود
اولش اکراه دارد
مانند اسبی که وادارش کنی براه تازه برود
که قبلا هرگز نرفته است
ذهن سعی می کند از همان جاده های قدیم
و از همان شیارهای کهنه برود
اهسته اهسته ترغیبش کن
به اندوه بگو نترس
از این راه تازه بیا
و انوقت روزی یک ادم جدید زاده خواهد شد
 
 
 
سخنانی از حکیم پاتانجالی