اگر بار گران بودیم و رفتیم
اگر جنت مکان بودیم و رفتیم
اگر هم حیفِ نان بودیم و رفتیم
اگر گفتار ما قند و عسل بود
اگر شیرین زبان بودیم و رفتیم
اگر بودیم خیلی خوش قیافه
مث آلان دولان بودیم و رفتیم
اگر در علم جفر و جن گرفتن
سرآمد در جهان بودیم و رفتیم
اگر در علم جغرافی انیشتن
وگر تاریخدان بودیم و رفتیم
اگر یک نابغه در علم شیمی
ویا فیزیکدان بودیم و رفتیم
اگر در اقتصاد و بانکداری
جلوتر از زمان بودیم و رفتیم
اگر بودیم ما محبوب عالم
وگر خلد آشیان بودیم و رفتیم
اگر بعد از وفات هوگو چاوز
به دنبال مامان بودیم و رفتیم
اگر داروی باد فتق و روده
وگر گل گاوزبان بودیم و رفتیم
اگرچه این جهان محتاج ما بود
ولی ما خسته جان بودیم و رفتیم
اگر از بابت آن هاله نور
کمی نامهربان بودیم و رفتیم
توی کهریزک و جاهای دیگر
حسابی پهلوان بودیم و رفتیم
بسی افشاگری کردیم و اما
خداوند چاخان بودیم و رفتیم