خیز تا ایران بماند جاودان - دانشجو

 گول دین خورده ، جهالت کرده ایم  

بر  خودو ایران خیانت کرده ایم

 کشور خود را به ملا داده ایم 

سفلگان را کار والا داده ایم

 ما گمان کردیم  این کفتارها

صادقند و عادلند و با حیا

 مکر و ظلم و حلقه های دارشان

کرده ثابت فکرشان، کردارشان

 بعضِ آنها جبرئیلان گشته اند

قاتل اقوام ایران گشته اند

  جمع دیگر مات و ساکت مانده اند

 با تقیه عذر وجدان خوانده اند  

 گرکه این دینست، بی دینی سزاست

نفرت از آخوندکان در هر سَرا ست

 گر بود الله چنین نا مهربان            

پس خدا جویی ست کار ابلهان

 ما سیاست می کنیم از دین جدا

نسل بعدی شر نمی خواهد، چو ما

 کشور ایران صدامان می زند

 زنگ بیداری برامان می زند

 خیز تا رستم شویم و زال زر

از وطن ریزیم دیوان را به در

 خیز تا ملّت بماند شادمان

خیز تا ایران بماند جاودان

خیزتا ایران بماند جاودان - دانشجو

www.youtube.com/watch?v=OYK2zsXQrQE

خیزتا ایران بماند جاودان

http://iroon.com/irtn/blog/2158/