بهار یا زمستان؟

 

آخرین روزهای اسفند است

از سر شاخ این برهنه چنار

مرغکی با ترنمی بیدار

می زند نغمه،

نیست معلومم …..

 

آخرین شکوه از زمستان است

یا نخستین ترانه های بهار؟ 

 

 

 

?Winter or Spring?

 

These are the last days of March

From the top of this naked sycamore

A little bird chirps lively

Serenading

It is not clear to me

If it is the last lament of winter

Or the first song of spring?

 

By M. Reza Shafi'i Kadkani

 

From "A Breeze from Persia"

Trans. Mahvash Shahegh Hariri