شکوه میرزادگی

ای قاتلین زیبایی
ای پاسداران شب
چگونه صدای قدم های خورشید را
                          نمی شنوید؟

چشمان تان کجاست؟
چگونه نمی بینید
روییدن صدها هزار جوانه را
               بر سنگفرش خیابان ها 
   
چگونه نمی بینید
تکرار مداوم مهسا، امین، پدرام و حدیث را

هشدار! ای قاتلین زیبایی
شب دوباره نمی آید
خیل ستارگان همه
          حجاب زسر برگرفتند
بود و نبودتان دیگر مساله نیست
                                   تمام شده اید

زنجیرهای این همه گیسو
از دست های شرارت شما باز نخواهد شد
 

دوم اکتبر ۲۰۲۲

۱۰ مهر