شتر دیدی، ندیدی!

این نقاشی توهّم‌زده؛ شتربیچاره‌ای را به تصویر کشیده که راکب خود را از بیراهۀ صعب‌العبور و سنگلاخ ، که بعقل جنّ هم نمیرسد، دور از چشم نگهبانان سنگدل دشمن، به پشت استحکامات آنها رسانده تا شترسوار قصۀ ما، مأموریت متهورانۀ مجازی (!) خود را انجام دهد!
غافل از اینکه؛ شتر سمّ ندارد که بتواند مانند قاطر در مسیر کوهستان قدم بگذارد. پای شتر شامل دو انگشت ناقابل است که پاشنه بر یک بالشتک چربی دارد! میانۀ دو انگشت هم پردۀ ضخیمی کشیده شده که مانع از فرو رفتن شتر در ماسۀ بیابان میشود.
شتر را مجبور کنی از کوهستان و سنگلاخ عبور کند؛ اولاً نمیرود! ثانیاً نمیرود! ثالثاً نمیرود! و اگر هم رفت به صد متر نرسیده پاهایش زخم و زیلی میشود و چهار چرخ پنچر وخون‌آلو(د) روی زمین می‌نشیند! بعد هم اولاً برنمیگردد! ثانیاً برنمیگردد! ثالثاً برنمیگردد!
کشتی صحرا، بر دریای شن میخرامد! (شوخی شوخی شاعرانه از آب درآمد!)
نقّاش هنرمندی که به عمر خود و حتی تا هنوز بعد از این نقاشی، شتر ندیده؛ چطور میتواند تصویری از واقعیت، حتی مجازی (!) ارائه دهد؟
علمی‌تخیّلی؛ باید "علمی" باشد، نه تخمی‌! (با کوبیسم شخمی اشتباه نشود!)
فرقۀ آدمکشان، نام بازی کامپیوتری تخمی‌‌تخیّلی (!) است که از سال 2007 به این سو نسخه‌های متعدد آن به بازار آمده است. پوستر این نقاشی شتری (!) یکی از محصولات فرعی این بازی‌ است. بیش از این اطلاع ندارم.
انگار تمدن بشر، گرفتار قحطی آدمکش شده و لازم است دراسرع وقت نسبت به جبران کسر و کمبود ایجاد شده اقدام مقتضی صورت داده و مراتب پیشرفت کار را به مقامات ذی‍‍ (بی) صلاح اعلام فرمایند!
این پست را در بخش "غلط‌های زیادی در رسانه" میآورم چرا که عرصۀ عرضۀ بازیهای فلج‌کننده کامپیوتری از سریالهای تلویزیونی لوس و کشدار که در چندین و چند فصل (سیزن) بیست‌وچند قسمتی (اپیزود) عرضه میشوند؛ در مغز شوئی و ترویج دونمایگی ( بخوانید بربریّت، ...یّت و خریّت!) هیچ دست کمی ندارد.
نقطه‌چین بالا را دراسرع وقت و اکثر دقّت به سلیقۀ خود، با حفظ هویت و اصالت مصدر جعلی، کامل نموده و پاسخ را در قسمت پی‌نوشتها درج فرمائید!
ASSASSIN'S CREED ORIGINS - CAMEL AVATAR

 بقیۀ غلطهای زیادی رسانه