آمریکا! این پیوستِ خونین را پاره کن

مجید نفیسی

پس از کشتارِ اُرلاندو

 

هر بار که دیوانه ای اسلحه می کِشد
و مردم بیگناه را می کُشد
قانونگذاران دو پاره می شوند:
یکی از روان درمانی سخن می گوید
و دیگری از نظارت بر کُشت افزار
اما هیچ کاری صورت نمی گیرد
تنها فروش اسلحه بالا می رود
با شماره ی دادخواستها روی شبکه.
تا کی باید تماشاگر بمانیم؟
آمریکا! این پیوست خونین را پاره کن.

تاجرانِ مرگ می گویند که "پیوست دوم"*
حافظِ جان شهروندان است
در برابرِ دولت مرکزی
و جانیانِ خرده پا.
اما این دروغی بیش نیست
برای پوشاندنِ دستهای آلوده شان.
ما در مبارزه با خودکامگی
تنها به آگاهی و سازماندهی نیازمندیم
و در مقابله با بزه کاری
به دادگاه, پلیس و توان بخشی
نه شهروندانی سلاح به کمر.
تا کی باید تماشاگر بمانیم؟
آمریکا! این پیوست خونین را پاره کن.

کُشت افزار چون شُکلات و چیپس
چیزی وسوسه انگیز است.
اگر می خواهی حافظِ خانواده باشی
در خانه اسلحه نگه مدار.
بسیاری از مردم با انگیزشی ناگهانی
همسران خود را کشتند
و نوجوانانی با تپانچه ی خانوادگی
به زندگی خود پایان دادند.
آه از این وضع خسته ام
اگر هفت تیری داشتم
شاید بجای نوشتن این شعر
خود را می کشتم.
تا کی باید تماشاگر بمانیم؟
آمریکا! این پیوست خونین را پاره کن.

        دوازدهم ژوئن ۲۰۱۶
 

*- پیوست یا متمم دوم قانون اساسی آمریکا در پیوند با آزادی داشتنِ کُشت افزار.

 

 

America! Tear up This Bloody Amendment

By Majid Naficy

After the mass shooting in Orlando

 

Every time a lunatic shoots a gun 
And kills innocent people
The lawmakers split in two camps:
One speaks of mental health
And the other of gun control,
But no action is taken.
Only the sale of guns goes up
With the number of petitions on the Internet.
How long should we stay spectators?
America! Tear up this bloody amendment.

Merchants of death say that the Second Amendment
Protects the lives of citizens
Against the federal government
And petty criminals.
But it is only a lie
To cover up their dirty hands.
To fight against despotism
We only need consciousness and organization
And to stand against crime
We need courts, police and rehabilitation
Not citizens with guns at their waists.
How long should we stay spectators?
America! Tear up this bloody amendment.

A gun, like chocolate and chips,
Is something tempting.
If you want to protect your family
Do not keep guns at home.
Many people have killed their partners
Because of sudden impulses
And teenagers have ended their lives
By their families’ revolvers.
Ah, I am tired of this situation.
If I had a handgun
I might have killed myself
Instead of writing this poem.
How long should we stay spectators?
America! Tear up this bloody amendment.

        June 12, 2016