روشنگری برای آزاد سازی ایران – داریوش دهقان
بیش از چهاردهه است که ملت ما با رنج وافسوس، جهالت وحماقت، نا امیدی و پسروی سرو کار دارند. وقت آنست که با خود پیمان ببندیم که درسال نو به سلطه ی آخوندان نادان، ناسپاس، دزد و فریبکار پایان دهیم وکشورمان را آزاد کنیم .
حقیقت آشکار اینست که آخوندان نه به یکپارچگی و پیشرفت کشورمحبوبمان اهمیتی میدهند ونه به فداکاریها و خواستهای ملت بزرگمان. آخوندان از امکانات کشورو توانایی های ملتمان استفاده ابزاری میکنند تا به منصب و مال و ثروت برسند. فدا کردن خون جوانان ما، چه شهید و چه معترض و رشوه دادن ثروت و آب و خاک کشورمان، چه دریای خزر و چه سواحل خلیج فارس به بیگانه، نشانگراین حقیقت است.
برزسی وقایع نشان میدهد که عامل اصلی تسلط آخوندان بر کشورمان زود باوری وجهل و تقلید درجامعه ما بوده است. بنابراین باید به هر وسیله آموزشهای خرافی چند قرتی آخوندان را که موجب رشد و گسترش این زمینه ها شده اند، از اذهان مردم بیرون بریزیم و با تلاتشی پیگیر میزان اندیشه کردن و خردورزی را درجامعه افزایش دهیم.
روشنفکران دلسوز محدودی این روشنگریها ی موثر را آغاز کرده اند. آشکار ساختن حماقت های ضبط شده آخوندکان، کار ارزشمند این کنشگران را آسانتر ساخته است. هرچه بلاهت ها و حماقت های ملایان بیشتر بر ملا شود و درسطح جامعه پخش گردد، ملت بیشتر به شیادی و فریبکاری آنها پی می برد و زودتر بهدفش که سرنگونی آنها می باشد؛ دست می یابد.
مثلا اخیرا آخوندی گفته است:
" مقام معظم رهبری هفته ای یکبار با آقا امام زمان ملاقات دارند! در یکی از این ملاقات ها آقا امام زمان به مقام معظم رهبری فرمودند که نرخ بنزین را به لیتری دوهزارتومان افزایش دهند! بنابراین هرکسی که به نرخ بنزین اعتراض کند، یعنی برضد آقا امام زمان
عمل کرده است؛؛
این دروغ بزرگ پیش ازهر چیز دیگر حاکی بر جهالت عمیق این آخوند و دیگر آخوندانی می باشد که فکر میکنند ایرانیان امروزی هم گفته های این فریبکاران را باورمی کنند و از آنها پشتیبانی خواهند کرد. تعداد این نوع دروغ های بزرگ بوسیله ی آخوندانُ،
بسیار زیاد می باشد. آشکار ساختن آنها با روشنگری در سطح کشور، موجب رسوایی و بی اعتباری بیشتر آخوندان و افزایش آگاهی وهمبستگی ملتی میشود که بارها از آخوند ها شنیده اند که دروغ یک گناه کبیره است. بیایید سال نو را با روشنگری همه جانبه آغار کنیم و اندیشیدن و خردورزی را گسترش دهیم. ما میخواهیم ومی توانیم.
خردورزی جانشین جهل و تقلید - دانشجو
خرد ورزی برترین نیاز ایرانی - دانشجو
May be an image of 1 person and text
 
 
 
Arash Karimi, Niki Nicol Salarnejad and 5 others
 
4 comments
44 shares
 
Like
 
 
 
Comment
 
 
Share