سیاهفکران

شکوه میرزادگی

 

از اعماق تاریکی آمده‌اند
با چشمانی که جز سیاهی نمی‌بیند

جشن و یلدا و نوروز،
خنده و شادمانی و نور را نمی‌دانند

نام هاشان به غلط،
از کلام‌شان زهر می‌بارد

عیدهاشان همه قربانگاه
زایش و زندگی برنمی‌تابند

 

اول ژانویه ۲۰۲۲