شهادت

مجید نفیسی

به شاهدی ایرانی در دادگاه سوئدی


آیا یک فرقون طناب
نشانه‌ی دار زدن نیست؟
آیا کامیونی یخچالدار
نشانه‌ی چال کردن نیست؟
آیا یک جعبه شیرینی
نشانه‌ی نفرتی بیمارگون نیست؟

از پشت کرکره
تنها میتوان زندانبانها را دید
که از صحنه‌ی جنایت میگریزند.

اما وقتی به بند بازمیگردی
از جاهای خالی درمی‌یابی
که چند زندانی را هشتم مرداد
در گوهردشت به دار آویخته‌اند.

دوازدهم دسامبر دوهزار‌و‌بیست‌و‌یک


Witness

        By Majid Naficy

        To an Iranian Witness in a Swedish Court


Is not a wheelbarrow of ropes
A sign of hanging?
Is not a refrigerated truck
A sign of burying?
Is not a box of sweets
A sign of sick hatred?

From behind the blind
One can only see the jailers
Fleeing the scene of the crime.

But when you return to your ward
You find out from empty places
How many prisoners are hanged
In Gohardasht in July 31.

        December 12, 2021