پای خود بسته

خونخوارترین دشمن انسان خویش است

آن کس که رسن ساخت و پایش را بست

آن کس که زمین خانهی خود ویران کرد

آن کس که ز خویش تا که زندهست نرست

 

/

 

نیلوفر شیدمهر

ونکوور – کانادا

۲۹  نوامبر ۲۰۲۱

تارنماnilofarshidmehr.com

 کانالِ شعرخوانی در یوتیوب