به رغم کرونا

        مجید نفیسی


بامکاران بر شیروانیها می‌کوبند
نقاشان از نردبانها بالا می‌روند
و باربران اثاث را جابجا می‌کنند.
هر جا که می‌روم
مردم را می‌بینم
که به رغم کرونا
خانه‌های خود را نو می‌کنند.

من پیامبر نومیدی نیستم
و به آنها لبخند می‌زنم.
از انقلابی 
شکست‌خورده جان به‌در‌برده‌ام
با هزاران تیرباران
و اینک این بلای همه‌گیر!

        بیست‌و‌نه سپتامبر دوهزار‌و‌بیست‌و‌یک

 

 

    In Spite of Corona

        By Majid Naficy


Roofers bang on shingles
Painters climb ladders
And movers carry furniture.
Wherever I go
I see people who
Renew their houses
In spite of Corona.

I am not a prophet of despair
And smile at them.
I have survived a failed revolution
With thousands of executions
And now this pandemic!

        September 29, 2021