با یک دل غمگین،

به جهان شادی نیست

تا یک ده ویران بود،

آبادی نیست

تا در همه ی جهان

یکی زندان هست

در هیچ کجای عالم، 

آزادی نیست