فرق این با اون

زبان شیرین پارسی یک اشکال کوچولو داره و اون اینکه از هر واژه ای نمیتوان فعل ساخت و نیاز به فعل های کمکی دارد.

ترجمه بعضی جمله ها به زبان های دیگر گاهی خنده دار میشه

اینجا چندین نمونه

فرق سلام و درود

سلام را میکنند درود را میفرستند

فرق حمام و دوش

حمام را میکنند دوش را میگیرند

فرق نماز و روزه

نماز را میگزارند روزه را میگیرند

فرق زن و شوهر

زن را میگیرند شوهر را میکنند

فرق دعا و ثنا

دعا میکنند ثنا میگویند

فرق قرض و وام

غرض میکنند وام میگیرند

فرق درس و مشق

درس رو میخونن مشق  رو میکنند.

فرق رنج و عذاب

رنج را میبرند  عذاب را میکشند

فرق تهمت وتوهین

تهمت میزنند توهین میکنند

فرق آزار و اذیت

آزار میدهند اذیت میکنند

فرق حرف و سخن

حرف را میرنند سخن را میرانند

فرق پیپ و چپق

پیپ را روشن میکنند چپق را چاق میکنند

فرق کار و زحمت

کار را میکنند زحمت را میکشند

فرق فتح و شکست

فتح میکنند شکست میخورند

فرق افتحار و خجالت

افتخار میکنند خجالت میکشند

فرق ناز و ادا

ناز میکنند ادا در میارن

فرق قر و غمزه

قر را میدن غمزه میکنند

فرق فریاد و نجوا

فریاد میزنند نجوا میکنند

فرق حمله و هجوم

حمله میکنند هجوم میبرند

فرق غم و شادی

غم میخورند  شادی میکنند

فرق صبر و انتظار

صبررا میکنند انتظار را میکشند.

فرق عشق و محبت

عشق را میورزند محبت را میکنند

فرق آه و ناله

آه را میکشند ناله میکنند