در کشوری که ولایت فقیه همه کاره و ارباب است، و رعیت مردم حتا حق انتخاب لباس خود، مذهب خود، نوشابه خود و........ را هم ندارند انتخاب ریاست جمهوری بی‌ معنا و مضحک است. فقط برای وجهه دادن به ارباب است.   _خر