من از دوستداران بازیگری خانم آغداشلو نیستم و بر این باورم که ایشان نقش هایشان را بسیار اگزجره بازی میکنند ولی چندین نقد از منتقدین بانفوذ سینمای هالیوود که کارشان را قبول دارم خوانده ام که از قدرت بازیگری خانم آغداشلو تعریف وتمجید کرده اند، بماند.تصویر منفی ایران و ایرانی در رسانه های غرب هم تقصیرش گردن جمهوری اسلامی است، نه ایشان که در فیلمی یا سریالی در نقشی منفی ظاهر شده اند. خوشحالم که امواج جنبش من هم به ایران هم رسیده و دختران و زنان هموطنم این شهامت را یافته اند که این تابو را بشکنند و صدای اعتراضشان را بگوش جهانیان برسانند. گناهکار یا بیگناه بودن آقای آغداشلو موضوع این نوشته نیست هر چند همه شواهد حکایت از مجرم بودن ایشان دارد ولی یاد گرفته ام تا از پیشداوری خودداری نمایم. چیزی که نظر مرا جلب کرد و بفکر فرو برد حمایت شهره آغداشلو از همسر سابقش بود وهست. برای من قابل قبول نیست که ایشان برای حفظ آبرو یا استفاده شخصی دست به چنین کاری زده اند. خودمان را جای ایشان بگذاریم، خانم آغداشلو میتوانست در این مورد سکوت کند یا حتی با تایید اتهامات علیه همسر اولش بسیار محبوبتر شود.او هیچ مسئولیتی در قبال همسری که 42 سال پیش از او جدا شده ندارد.از طرف دیگر خانم آغداشلو سالهاست که از کار در هالیوود امرار معاش میکند و از این نظر هم جامعه ایرانی منتی بر سر ایشان ندارد که بخواهد بر فرض محال موجب نگرانی او شود. این جریان فقط وقتی مفهوم میشود که قبول کنیم اقدام وی از روی احترام و علاقه ای اصیل نسبت به همسر سابقش است و این بنظرم بسیار زیباست.                                             پینوشت: در خبرها خواندم که در اعتراض به خانم آغداشلو  هشتکی با عباراتی مستهجن بسیار محبوب شده است. خیلی متاسف شدم، این نشانه فقر فرهنگی ماست و از ارزشهای جنبش منهم میکاهد