آهای ایرانی، امروز چند تا مُرده پرستیدی؟


مُرده پرست ـ آن است که مُرده پَرستیده و به او اظهار علاقه کرده و حرمتَش گذارد، به دیگران تا زنده اند وقعی و اَرجی ننهاده اما پس از مرگِشان ـ سوگواری کرده و در شرح فضیلت و مقامِشان ـ افراط کند.

دیدم که باز بساط ـ بساط مُرده پرستی بوده و سفره ی نان خوری به روز است، طرف تا دیروز آن جنابِ مُرده را نمی‌‌شناخته و یا زنده ی وی برایَش مهم نبوده و حال ضجه ی عالمِ باقی را زده و آنچنان زبان گرفته که اهلِ منزلِ جنابِ مُرده هم ـ این چنین بر سر نمی‌‌کوبانَند، این هم تقصیرِ ایرانیانِ امروزی نبوده و این چنین فرهنگِ بی‌ فرهنگی‌ را همگان به اِرث برده و از هنگامی که کودک هستیم ـ به ما یاد داده چگونه از حضراتِ این چنینی بت ساخته و چگونه ایشان را پس از مرگ پرستیده و انواع و اقسامِ دری وری جاتِ پوسیده را ردیف کرده ـ به مُرده چسبانده و جَلای تقدّسَش دهیم.

بنده نمی‌‌دانم ایرانیان امروزی (ایرانی دیگر معنی‌ نداشته و استفاده از کلمه ویرانی به جای ایرانی بهتر است) چرا تغییرِ رسم و روشِ زندگی‌ دادند، گفته می‌‌شود که در ادبیات زرتشتی مزدایی ـ چه در نامه‌های فارسی میانه ـ سوگ، شیون و مویه نکوهش شده و همواره دین‌داران و راستی‌گرایان را از گرایش و انجام آن ـ بر حذر داشته‌اند.

تعریف پشتِ تعریف، تَمجید از زمین تا به آسمان، سووَشون و مویه گری ـ صبح تا به شب اشکِ تمساح ریزی، از همسایه ی کانالِ من و تو ببین بگیر تا سِلبریتی‌های مَکُش مرگِ ما، همه ایشان غرقِ مرثیه خوانی بیخود و اصلِ مشکلاتِ روز را فراموش کرده و زنده بدرد بخور را رانده و وای بر کسی‌ که اندک گِله‌ای از این وضعیت کرده و خواهانِ پاکسازی این معضلِ بزرگِ فرهنگی ـ مُرده پرستی در ایران باشد، اینکه هَواداری نیست، علاقه نشان دادن و پِیروی از یک خطِ صحیح و مَنطقی‌ نیست، بت خانه‌ای برای خود درست کرده ـ مصیبَت بار ـ حد و حساب نداشته و از آن فلان شخصیتِ تاریخی گرفته تا این یکی‌ جوانی‌ که تنها چندی ترانه خوانده و حالا ببین چه برایَش کرده و چه کبکبه حالی‌ و دَبدبه اَحوالی!

نمی‌ دانم این حکایتِ ما در این زمینه تا به کجا‌ها خواهد رسید، تا کی این آلودگی رفتاری و این تعصبِ جعلی، چه زمانی‌ به اصلِ مطلب پرداخته و فرع را به کناری گذاشته ـ فَلک را سقف بشکافته و طرحی نو درانداخته؟ گهی خوشدِل شوی از من که میرم، چرا مُرده پرست و خصم جانیم.

آهای ایرانی، امروز چند تا مُرده پرستیدی؟

حَوالی نُرماندی، اکتبرِ ۲۰۲۰ میلادی