اینجانب John Doe ساکن ایالت Florida در آمریکا یکی از ۹۷،۴۸۸ نفری بودم که در سال ۲۰۰۰ به Green Party رای دادم با اینکه می دانستم احتمال برنده شدن این حزب نزدیک به صفر است. رفتار اعتراضی ما باعث شد که AL Gore کاندید  Democratic Party انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به George Bush ببازد. اگر فقط ۵۳۷ نفر از دسته Green Party رای خود را به این صورت دور نریخته بودند و Democrat  رای داده بودند حمله به عراق و افغانستان انجام نمی گرفت و  نتیجتاً  تعداد بی شماری جوان آمریکایی و انسان بی گناه عراقی و افغانستانی به قتل نمی رسیدند و یا شکنجه نمی شدند و Patriot Act ایجاد نمی شد تا قانون اساسی مملکت را لگدمال کند.

حالا چرا رای اعتراضی دادم، که در حقیقت تحریم انتخابات است؟ به این دلیل که از دیدگاه من Democrats و Republicans دو طرف یک سکه  هستند زیرا که هردو در خدمت سرمایه داری غیر مسئول هستند که نه به منافع ملی و نه حفاظت محیط زیست توجهی دارند.  یکی عهد دروغین به چلو مرغ می دهد و نان خشکی نسیب نمی شود. دیگری هر فرد ساده لوح را را فریب می دهد که قرعه ثروت حتما به نام او خواهد افتاد. هنوز هم بر همین باورم. ولی دیدیم که با این حال یک طرف سکه شیر است ، طرف دیگر خط، و سرنوشت بسیاری به این بستگی داشت که سکه شیر بیافتد یا خط. مثلا شیر یعنی میهمانان و میزبانان یک عروسی در افغانستان با حمله drone قتل عام شوند و خط یعنی عروس و داماد و سایر خانواده به زندگی خود ادامه دهند.

از این تجربه تلخ در آمریکا عبرت می گیریم که گاه تاریخ میان بد و بدتر فرقی اساسی ایجاد می کند و فقط زمانی که قحطی آغاز شد پشیمان می شویم که چرا نان خشک را پس زدیم و بیهوده رای خود را در انتظار چلو مرغ به دور ریختیم.