زندگی زیباست
ثریا پاستور


زندگی بس نکته ها دارد به دل
زندگی بس راز ها دارد نهان
زندگی زیباست , لیکن ای دریغ
هر چه گویم از گل و خارش کم است
هر چه گویم از بد و خوبش کم است

زندگی بس رازها دارد به دل
زندگی بس ساز ها دارد نهان
سوزهایش داغ ها دارد به بار
سازهایش عشوه ها دارد به باغ

زندگی بس نکته ها دارد به جان
جان بی مایه کم است ای دلستان
جان من بر کن ز بنیادش , بلا
جان من بر کن ز دیوارش , خطا

زندگی بس زنده ها دارد به دست
دست هایش بس نوازش ها به کف
دست اگر زیباست , رو دستی بگیر
جان اگر تنهاست , رو جانش بده

جان من بر کن ز بنیادش , ستم
جان من بر کن ز احوالش , ریا
زندگی زیباست , لیکن نازنین
بر کن از بن , اینهمه سودای کین

کینه ها درد است و بیماری دل
جان من بر کن ز دل , تو نقش گل
نقش گل , برپا ست اندر گورما
جان من بر کن ز دل ها , هجر ما

زندگی زیباست , لیکن ای دریغ
هرچه گویم از گل و خارش کم است
هر چه گویم از بد و خوبش کم استثریا پاستور