گرم است تنور "انتخابات"
بازآمده فصل انتصابات!
وقتِ خطر است و باز رهبر
وق وق کند از فراز منبر
 دزدان همه پا نهاده میدان
چون لشکر جادُوان و دیوان
ساندیس خوران و کاسه لیسان
آماده حمله اند و جولان
گرم است تنور "انتخابات"!
بازآمده فصل انتصابات!
 
"امت" همه پای مانده در گِل
در دور امیدهای باطل
یک گله معمم و مکلا
در نوبت غارتند حالا
هر کوسه و عنتر و عباپوش
 از بهر مقام میزند جوش
گرم است تنور "انتخابات"!
بازآمده فصل انتصابات!
 
سردار سپاه و شیخ بدنام
چون لشکریان صدر اسلام
شمشیر و شعار تیز کرده
رو سوی "جهاد" خیز کرده!
انبوه امام جمعه ها هم
در صحن گروه کُر فراهم
گرم است تنور "انتخابات"!
بازآمده فصل انتصابات!
 
در خارجه نیز جمله بیدار
پُرچانه و مدعی و بیکار
ارباب رسانه هوشیارند
در حفظ نظام، گرم کارند
انواع مُفسر و محلل
در تخم نظام کرده منزل
گرم است تنور "انتخابات"!
بازآمده فصل انتصابات!
 
آن کوسه که رفته بود از یاد
آماده برای نقش صیاد!
آن سیدِ گیج و منگ و خندان
پرواز دهد عبا به میدان
آن عنترِ صاحب الزمانی
درفکر مُکرر شبانی!
گرم است تنور"انتخابات"!
بازآمده فصل انتصابات!
 
در بیتِ خلاء رهبری هم
انصار و خبرکشان فراهم
چاقوکش و قاتل و خبرچین
آموخته اند ز چین و ماچین!
خیمه زده اند گِردِ خرگاه
آمادۀ حمله بر چراگاه!
گرم است تنور"انتخابات"!
بازآمده فصل انتصابات!
 
آن مجلسیان خاک برسر
آن رای فروش های منتر
آن محتکرِ "شریف" بازار
آن رانت خوران مردم آزار
آن بازجوی گشوده تنبان
آمادۀ «هجمه»اند الان.
گرم است تنور "انتخابات"!
بازآمده فصل انتصابات!
 

- میرزاآقا عسگری.مانی

9 ماه مای 2013