بی عدالتی
ثریا پاستور


ای جغد بی عدالتی
شرمت باد
شکسته باد ، بال هایت
و کور باد ، چشم هایت

باید که چشم هایت را
از حدقه به در آورد
و در نمایشگاه ظلم
به نمایش گذاشت
تا که نگاه انسان ها
از برابر چشم های از حدقه
به در آمده ی تو
رژه رود
و با گلوله های سیاه خشم
و تیر کمان رهایی
کمان ابروانت را
نشانه گیرد

ای جغد بی عدالتی
باید که ریشه هایت را
از آب به در آورد
و در صحراهای خشک و شنزارها
رهایشان کرد
و پوسیدنشان را
شاهد شد

ای جغد بی عدالتی
باید که ساقه ی پاهایت را
شکست
و لابلای تکه های اندیشه های شکسته
به دست شکست سپرد
تن بی پر و عریانت را
با پنجه های خالی از عدلت
در عدلگاه زمان
محاکمه کرد
و واژه هایت را
تک تک
به چوبه های دار سپردثریا پاستور

تابلو:  نقاش آمریکایی Mati Russo