بخاطر سانسور و اشاعه دروغ در این تارنما و فقدان کوچکترین احساس مسئولیت صاحب کلیک التجار این تارنما همکاری خود را مثل بقیه دوستانی  که زودت به این نتیجه رسیده این تارنما را ترک نمودند منهم دیگر قطع می‌کنم.   این صاحب و سردبیر نیم وقتی الابختکی اجازه حذف حساب کاربری را نمیدهد والا حسابم را حذف میکردم.

با بهترین آرزوها برای  دوستان در این چند سال