به نقلِ قول از هرودوتس -  تاریخ دان یونان باستان (۴۸۰ قبل از میلاد)

"چون او از دیگر برادرانش فرخ و خوشکل تر بود بر وی حسادت ورزیدند. او را به چاه فاضلابی در شهر قم فکندند. کاهنان حوضه علمیه وی را از چاه برون آوردند و به خامنه ای تحویل بدادند و ایشان نام مصری ریدامون بر وی بنهادند."