حرف نزن فوت کن

 

تو اداره مشغول کار بود...گوشی زنگ زد

طرف با صدای نرم و نازکی میگوید...حرف نمیخواد بزنی فقط فوت کن چون میدونم سر کاری

فوت.کرد.

اگه ازم خوشت میاد دو بار فوت کن

دوبار فوت کرد

دوست داری منو ببینی...اگه آره دو بار اگه نه...یک بار فوت کن.

دو بار فوت کرد

با هم قرار بزاریم؟ اگه آره دو بار اگه نه یک بار فوت کن.

دو بار فوت کرد

فردا شب؟ اگه آره دو بار اگه نه یک بار فوت کن.

دوبار فوت کرد

بریم برای شام و بعدش خونه من چون میدونم زن داری اگه آره دو بار اگه نه یک بار فوت کن.

دو بار فوت کرد.

رستوران ایتالیایی فرانکو رو بلدی اگه آره دو بار اگه نه یک بار فوت کن.

دو بار فوت کرد

پس قرارمون فردا شب ساعت 8 اگه میایی دو بار فوت کن

دو بار فوت کرد.

صبح روز بعد داشت خونه رو ترک میکرد

زنش رو بوسید و میخواست بره سر کار

زنش گفت عزیزم برای شام میایی؟ اگه آره یک بار اگه نه دو بار فوت کن.