ترامپ خان مهربان است

عزيز احمقان است

توییت ها میزند او

هميشه خوش‌زبان است

به هر جا احمقانند

ترامپ خان در ميان است

ترامپ خان نيست ترسو

خودش يک پهلوان است

نمی‌گويد مگر چرت

که عیبش در همان است

با اجازه از مرحوم عباس یمینی شریف، شاعر کودکان