بگو ایران!

 

"ای پله‌نورد مغرور!
به چه می‌بالی؟
تویی والرین رومی، قیصر اسیر
منم شاپور بزرگ، فاتح ادسا
که پا بر گرده‌ات گذاشت
تا بر اسبش بنشیند.

تویی پوسیدون توفنده، خدای دریا
منم خشایار بزرگ، فاتح آتن
که بر گرده‌ات تازیانه نواخت
و بر پلی از قایقها
از روی پیکرت گذشت."

در پله‌های سانتامونیکا
از یکدیگر پیشی می‌گیریم
تا سرانجام در آخرین پاگرد
من از تو پیش می‌افتم
شعارگویان: "ایران! ایران! ایران!"

 

مجید نفیسی

اول ژوئن دوهزار‌و‌نوزده

 

Photo: A bas relief of Emperor Valerian standing at the background and held captive by Shapur I found at Naqsh-e Rustam, Shiraz, Iran. The kneeling man is probably Philip the Arab.

 

Chant Iran!

 


“Oh, proud stair-climber!
Why are you so puffed up?
You are the Roman Valerian, the captured caesar
I am Shapur the Great, the conqueror of Edessa
Who put his foot on your back
To mount his horse.

You are the stormy Poseidon, the god of seas
I am Xerxes the Great, the conqueror of Athens
Who struck whiplashes on your back
And passed over your body
Across a ferryboat bridge.”

On the stairs of Santa Monica
We pass one another
Until finally at the last landing
I get ahead of you
Chanting “Iran! Iran! Iran!”

Majid Naficy
June 1st, 2019