دوست عزیزم شبنم باهام درد دل میکرد…

-شیرین جون فکر میکنم شوهرم بهم خیانت میکنه-

– از کجا فهمیدی؟-

– تازگی ها خیلی بخودش میرسه-

– این که دلیل خیانت نمیشه، خیلی از آقایون گاهی هوس خوش تیپ شدن بسرشون میزنه-

– آخه چیزای دیگه هم هست.

- مثلا چی.

- .بخودش عطر میزنه…هر دو هفته میره سلمونی…قدیما شیش ماه یک بار هم نمیرفت.-

– ای بابا تو هم بهمه چیز مشکوکی

- خب حق دارم مشکوک باشم…آقا هفته ای یه بار گل برام میاره-

– مگه بده؟- -

-اگه خیانت نمیکرد و خیالش راحت بود..که گل نمیاورد.

- آهان پس چون گل میاره وجدانش ناراحته و حتما پای زن دیگه ای در میونه

- – دقیقا همینو میخواستم بگم-

– شبنم جون خل شدی ها…

- چی چی رو خل شدم…این آقا منو خر فرض کرده..عیاشی هاشو با دیگری میکنه و برای من گل میاره-

– خفم کردی…من که حریف تو نمیشم…برو تو هم بهش خیانت کن-

– عزیزم شش ماهه که دارم همین کارو میکنم-