امام فرمودند که دربين صحابه پيامبر زن زيبايي بود بنام قمر که بخوبي حجاب را رعايت مي کرد.

روزي بادي وزيد و 1 تار موي او نمايان شد. پيامبر با ديدن آن تار مو شق کردند طوري که آلت مبارکشان از پشت قبايشان بيرون زد.

صحابه با ديدن اين صحنه ملکوتي 3 بار الله اکبر گفتند و تاريخ نويسان اين واقعه تاريخي را شق القمر ناميدند.