آموزه ی کورش بزرگ

ببین کورش که محبوبِ جهان ست

نه با ملا،  نه با اربابشان ست

زِ کردارِ نکو محبوب دلها ست

دلِ عالم زِ نیکی  شادمان ست

دانشجو

گزنفون مورخ و اندیشمند یونانی درمورد محبوبیت کورش میگوید :

" مهرکورش آن چنان در دل مردمان نشسته بود که هرتیره از مردمان می پنداشت که اگر نیکوترین و پربهاترین کالاها، گیاهان، جانوران و یا هنرهای مردمان سرزمین خویش را از بهر وی گسیل ندارد، لغزشی گران کرده است ."

از کتاب زندگی وتربیت کورش؛ نوشته ی گزنفون و ترجمه ی ابولحسن تهامی، تهران   صفحه  252  سال 1389

کورش-محبوب-جهان-دانشجو 
http://www.iroon.com/irtn/blog/13153

کورش، رهبر آرمانی – داریوش دهقان
www.slideshare.net/babackbabakian/ss-81117790
ایران همراه با فرزندان کورش - دانشجو
www.slideshare.net/babackbabakian/ss-71646799
پرسشها و پیام فرزندان کورش – داریوش دهقان
www.slideshare.net/babackbabakian/ss-69618785
کورش بزرگ، رهبر همه ی قرنها – داریوش دهقان
www.slideshare.net/babackbabakian/ss-66223497