کشور پیشروِ فرزندان کورش - دانشجو

کشوری خواهم که ایرانی بود      +  خالی از جهل و پریشانی بود

من  نخواهم راه و رسم تازیان     +  نام و رسمم باید ایرانی بُوَد

حق مردان با زنان پیشم یکیست    +  آنچه خواهم راهِ انسانی بود

نسل امروزم نه صدها قرن پیش    +  کشوری خواهم که امروزی بود

کشوری بی رهبر تازی پرست     +  تا رها از زور و کین توزی بود

کشوری آزاد و  شاد و مستقل       +  تا که راهش راه بهروزی بود

  کشوری دارای نظم وداد وکار      +  تا مکان رشد و پیروزی بود

    کشوری با دولتی  قانون مدار       +  کو زجان درخدمت ایران بود

کشوری با دولتی فرهیخته        +  تا نشان از ملت ایران بود   

کشوری خوشنام وخوب وپیشرو +  تا که مهرش دردل و برجان بُوَد   

کشوری  محبوب تا ملت درآن   +  شادمان، آزاده، و خندان بود   

کشوری زیبا که ایرانی به آن        +  سر بر افرازد که از ایران بود

ایران همراه با فرزندان کورش – داریوش دهقان

www.youtube.com/watch?v=7Cou_8F9Jz8

کورش بزرگ، رهبرِ همه ی قرنها - داریوش دهقان

www.youtube.com/watch?v=9oyBT7OYx7I

پرسشها و پیام فرزندان کورش – داریوش دهقان

www.youtube.com/watch?v=TgYo8Zd_Y50

کورش، رهبر آرمانی – داریوش دهقان

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-81117790