رسوا و بدنام - دانشجو

مردم شریف ایران که قرنهاست میزبانی آخوندان را درایران بعهده داشته اند و با نذرو صدقه و خمس آنها را به نان ونوا رسانیده اند هرگز فکر نمی کردند روزی ملا بدرجه ای ازناسپاسی وبیشرمی برسد که میزبانان خود را بفریبد، و درکمال بی لیاقتی و بی تخصصی عنان حکومت آنها را با خدعه دردست بگیرد و بدین پایه برایشان جهل وبیداد روا بدارد و کشورشان را به عقب براند.

راستی کدام ایرانی می پذیرد که مردم زلزله زده ی کردستان دراثر سرما و نداشتن امکانات لازم در زمستان جان بسپارند وآخوند ثروتشان را هزینه جنگ ِ سوریه کند؟

کدام ایرانی قبول میکند که مردم خوزستان آب گل آلود بخورند وشن ریزه تنفس کنند و پولشان صرف آبادی غزه و لبنان شود؟

کدام ایرانی رضایت میدهد که کودکان بلوچستانی درطویله درس بخوانند وبودجه مملکت بمصرف حماس ودیگر گروه ها برسد؟

چه کسی میپذیرد که نادانی و ناتوانی ملایان خودخواه و جاه طلب موجب این همه جنگ های بیهوده، کشتار جوانان و برباد رفتن ثروت ملی ایرانیان شود؟ آیا اینان نبودند که بر سر منبرها گلوی خود را پاره میکردند تا داستان امام علی وبرادرش عقیل، دراهمیت امانت داری را بگوش همگان برسانند؟؟؟

ملت نجیب ایران که پیش ازاین آخوندان را با عناوین احترام آمیز خطاب میکردند بعد از دیدن گفتار بی عمل و راه و روشِ جهالت بار و ستمکارانه و دشمنانه ی ایشان درکشورداری، اینروزها آنها را انگل، نکبت الله، آفت الله  و مفتخور و نوکر تازی و شیاد می نامند و ازدیدن آنها روی برمیگردانند. 

رفتار و کردار زشت ملایان وگسترش بیعدالتی و فقر و دزدی واعتیاد در کشور موجب شده که ملت ایران مصممانه درپی سرنگونی رژیمشان باشند وبخواهند که آخوندان را  برای همیشه از ایران برانند. بهر روی آخوندان با ناسپاسی، جاه طلبی ، دنیاپرستی، بی لیاقتی و زورگویی، خود را رسوا نمودند و زشت نامی ابدی برای خود خریدند.

رسوایی و بدنامی آخوند - دانشجو

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-108996211

رسوایی و بدنامی آخوند – دانشجو

www.youtube.com/watch?v=4FAY7Hof6ZE