تا کی ما باید چوب حماقتمون رو بخوریم خدا داند. درست در این برهه تاریخی که نظام ورشکسته جمهوری اسلامی در ضعیف ترین موضع خود در برابر ملت ایران قرار دارد یک عده وطن فروش پشت سر ترامپ راه افتاده اند و اقدام او برای خروج از برجام را جشن گرفته اند.  این نکته برای همگان روشن است که اعتصابات کارگری و تظاهرات خیابانی محرومترین اقشار جامعه در مقطعی به اوج خود رسیده است که جمهوری اسلامی حدود سه سال است که از "مزایای" اقتصادی و سیاسی برجام بهره مند بوده است. چیزی که در دوره چندین و چند ساله تحریم ها هرگز به ابعاد کنونی حتی نزدیک هم نشد. قبلا هم گفته ام, مقایسه ایران و آفریقای جنوبی و برمه قضیه مقایسه سیب و پرتقال است. اگر اصراری برای مقایسه داریم چرا راه دور میرویم؟ عراق که همین بغل دستمان است, از نظر بافت اجتماعی/اقتصادی, موقعیت جغرافیایی,  شرایط اقلیمی, و,و.....بسیار نزدیکتر به ما است. تحریم که هیچ, ناحیه پرواز ممنوع هم نتوانست از پس صدام برآید, آخرش هم با تانک و موشک و مسلسل رفتند خدمتش رسیدند. نگاهی هم به موافقان برچیدن برجام بیاندازیم. اسرائیل! عربستان سعودی!! مجاهدی خلق!!!   شکی ندارم که بلاگ نویسان موافق با سیاست ترامپ در این سایت یا آی کیو ی یک رقمی دارند و یا خائن و وطن فروشند که برای تکه تکه شدن ایران عزیز ما ثانیه شماری میکنند. دست خارجی از ایران کوتاه.