اشرف خودشو مقصر نمی‌‌دونست.

تقصیر اشرف بود که، رضا خان در هفتاد سالگی ۴ تا زن جدید گرفته بود و باعث سرشکستگی و خفّت ملکه مادر شد؟

تقصیر اشرف بود که، مادرش در پنجاه سألگی با اون مرتیکه خرم (آسفالت چی‌ و تعمیر کار حیاط قصر) رو هم ریخته بود، تا از رضا خان انتقام بگیره؟

تقصیر اشرف بود که، ممّد دماغ در سوئیس از فرط بی‌ کسی‌، کونی‌ شده بود و حالا هر روز ۲ ساعت با اون بچه باغبون (ارنست پرون) خلوت میکرد؟

تقصیر اشرف بود که، یه مرتیکه نره غول مازندرانی به ننه رضا خان تجاوز کرده بود، و دختر بی‌ شوهر و بیچاره مجبور شده بود شبانه‌ از ترس به تهران فرار کند، و طفل حرام زاده به دنیا آورد؟