متن ترانه
(ترانه سرا: ابراهیم صفایی)
سیمین بری گل پیکری آری/ از ماه و گل زیباتری آری/ همچون پری افسون گری آری
دیوانه ی رویت منم چه خواهی دگر از من/ سرگشته ی کویت منم نداری خبر از من
هر شب که مه در آسمان/ گردد عیان دامن کشان/ گویم به او راز نهان
که با من چه ها کردی/ به جانم جفا کردی
هم جان و هم جانانه ای امّا/ در دلبری افسانه ای امّا/ امّا ز من بیگانه ای امّا
آزرده ام خواهی چرا؟ تو ای نوگل زیبا/ افسرده ام خواهی چرا؟ تو ای آفت دل ها
عاشق کشی، شوخی، فسون کاری/ شیرین لبی، امّا دل آزاری
با ما سر جور و جفا داری
می سوزم از هجران تو، نترسی ز آه من/ دست من و دامان تو، چه باشد گناه من
دارم ز تو نامهربان شوقی به دل شوری به جان می سوزم از سوز نهان
ز جانم چه می خواهی نگاهی به من گاهی
یارب برس امشب به فریادم بستان از آن نامهربان دادم بیداد او برکنده بنیادم
گو ماه من، از آسمان دمی چهره بنماید تا شاهد امید من
*
اجراها

جمشید شیبانی
https://www.youtube.com/watch?v=jlUQidzpAEo
 و
https://www.youtube.com/watch?v=D2FbzhFUt90
ویگن
https://www.youtube.com/watch?v=eNU66gt2dsg
پوران
https://www.youtube.com/watch?v=oQkgyh7v47g
ستار
https://www.youtube.com/watch?v=2j0An8iFra0
ستار و دیگران
https://www.youtube.com/watch?v=-c5Y40w82Uo
گروه گۆرانی
https://www.youtube.com/watch?v=W7jncKmowhw
نعیم پوپل
https://www.youtube.com/watch?v=j3z1KaYWmSY
زهره جویا
https://www.youtube.com/watch?v=fr3QKC9kFHo
فتانه
https://www.youtube.com/watch?v=kVurakZx2X0
بانو واله
https://www.youtube.com/watch?v=voxj6Z1UBkY
تکنوازی ویولن گرازیلا شزاد (موسیقیدان آلمانی-افغانی)
http://www.iroon.com/irtn/music/7612/
تکنوازی ویولن بهرام ابراهیمی
https://www.youtube.com/watch?v=mSD2rbADVIo
*
زندگی و آثار ابراهیم صفایی: تارنمای ویکی پدیا 
دانستنی هایی پیرامون ترانه ی "سيمين بري. گل پيكري. آري" و "جمشید شیبانی' و " ابراهیم صفایی": تارنمای اطلاعات