حمله کمونیستها به کسانی که با پرچم شیروخورشید در جشن سوری استکهلم که از طریق تلویزیون من و تو به صورت مستقیم پخش شد..

برگزار کنندگان جشن سوری استکهلم که در حقیقت جشن ضد سوری برگزار می کنند و اهدافی تجزیه طلبانه در سر می پرورانند و توانسته اند جامعه سوئدی و تائتر ملی سوئد را فریب دهند و بودجه میلیونی دریافت کنند دیگر شورش را در آوردند..

امشب در مورد خیانتهای برگزار کنندگان جشن سوری استکهلم افشاگری خواهم کرد
امید دانا

برنامه ما در همین مورد

See Video Here

And Program Here