این برنامه روایتی است از زندگی43 رییس  جمهوری آمریکا از جورج واشنگتن تا جورج بوش .

در این مجموعه پنج قسمتی رویدادهای مهم تاریخ آمریکا و شخص اول کشور در بیش از دو قرن گذشته  به تصویر کشیده شده است.

http://www.youtube.com/playlist?list=PLihtept6Sv43jdjJjm2UnLHPuKerCGQee&feature=view_all