اسلامیون حاکم که در خیابان و در مقابل چشم مردم با چنین خشونتی با سربازان برخورد می کنند ، در زندان و در خفا با مخالفین خود چگونه رفتار می کنند !؟

نمایش گالری در اندازه بزرگ