منابع: آرشیوِ تصویری گوگل و تارنمای شهرداری تهرانِ بزرگ

شَمس‌اَلعِماره که اوّلين بنای مرتفعِ ايران است، به دستور ناصرالدّين شاه ساخته شد. طرّاح و ناظر اين بنا دوستعلیخان مُعيّرالممالک بود. شروعِ ساختِ اين بَنا در سال ۱۲۸۲هـ.‌ ق با هنرمندی استاداني چون علی محّمد کاشی آغاز شد و دو سال بعد به پايان رسيد. اين عمارت در ضلع شرقی کاخ گلستان در پنج طبقه ساخته شد. و نام آن را به علّت مرتفع بودنَش شمس‌العماره يا عمارتِ خورشيد گذاشتند.

اين بنا دارای دو بُرج است که ميان آن يک ساعت قرار گرفته است. اين عمارت چندين بالکن دارد که چشم‌اندازی کامل به تهران آن زمان داشت؛ شاه، درباريان و مهمانان بر بالای آن رفته و شهر را نظاره میکردند.

 اين بنا دارای تزئينات بسيار زيبای گچبری، آئينه‌کاری، کاشيکاری و... است.

 

 

 

 

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ