دویچه وله فارسی:

اراک یکی از آلوده‌ترین شهرهای ایران است. در این شهر حدود ۶۰۰ واحد صنعتی فعال است که ۳۰۰ واحد آن به نوعی محیط زیست را آلوده می‌کنند. مردم از ۳۶۵ روز سال ۲۵۰ روز را در آلودگی می‌گذرانند.

نمایش گالری در اندازه بزرگ