برج شهیاد در پائیز سال 1350 همزمان با جشن های شاهنشاهی 2500 ساله افتتاح شد. از آن زمان شاهد وقایع زیادی بوده و زمانی تهدید تخریب را به خاطر اینکه نمادی  از دوران سلطنت بوده زیر گوشش احساس کرده اما به قول مهندس امانت طراحش انقلابیون تعریف جدید برایش در نظر گرفته  و برج آزادی نامیدنش.

 تصاویر ضمیمه با استفاده از فیلتر  Ocean Ripple در فوتوشاپ تغییر محسوسی یافته. انگار برج آزادی سوار امواج اقیانوس شده و به سوی آسمان ها در پرواز هست. برج آزادی انگار مطمئن هست روزهای بهتری در  راه خواهد بود. تا آن زمان بالهای خود را برای در پناه گرفتن همه ایرانیان  بدون توجه به عقایدشان باز کرده. شاید تحمل نظرات مختلف از  همین سایه های شهیاد وبه قول امروزی ها برج آزادی شروع شود.

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ