شیرین فتحی در عکاسی اش سعی کرده تغییرات فرهنگی مربوط به هویت جنسیتی را نشان دهد. او با استفاده از لوازم آرایش، ماسک و پروتز، از بدن خود به سوژه‌ای برای بازآفرینی هویت‌های مبهم و به گوشه رانده شده استفاده می‌کند >>>

Shirin Fathi is an Iranian-Canadian artist and curator whose work focuses on cultural changes in relation to gender identity. Through role-play and the use of cosmetics, masks and prosthetics, Fathi uses her own body as a subject to stage ambiguous and often marginalized identities >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ