در جنگ داخلی پرو در دهه ۱۹۸۰ و ۹۰ آیاکوچو یکی از مراکز مهم مبارزان ضد دولتی محسوب می شد. این شهر که قدمت آن به بیش از هزار سال می رسد، دارای ۳۳ کلیساست و صنایع دستی آن شهرت خاصی دارد. این عکس ها حاصل مسافرتی چهار روزه با دوستان است.

نمایش گالری در اندازه بزرگ