چند سالیست عادت دارم آخرین روزهای سال کهنه رو با یک دوست بگذرونم برای پاسداشت زندگی و امسال قرعه به نام بهترین و همراه ترین دوست زندگیم یعنی برادر عزیزم افتاد و امروز رفتیم جاهایی که هرگز نرفته بودم، یک فضای جدید و عجیب که همونجا نیز به یاد مامان بودم و اونجا بود که به این درک رسیدم که سوگواری در طول زمان شکل و ابعادش عوض میشه >>> ادامه

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ