هیچکس از سرنوشت استخوان هایش آگاه نیست.

کسی میداند چند بار گور به گور خواهد شد؟

Sir Thomas Browne ( 19 October 1605-19 October 1682)

  سعد آباد در شمال تهران موقع پائیز  روح واقعیشو نشون میده. مجموعه کاخ های سلطنتی که در آرامش و سکوت اند. اما صدها داستان در دل خود دارند. نقل است  که رضا شاه  میگفت پائیز سعد آباد دو هفته قبل از تهران شروع میشه. معمولا نهار روز 16 شهریور را در کاخ سبز میخورد.

با وجود آسیب هائی که در سالهای اخیر به این مجموعه وارد شده اما هنوز زیباست. درست مثل ملکه سالمندی  که میتوان به راحتی از دیدنش حدس زد در جوانی خیلی دلربا بوده.

محوطه سعد آباد چناران قدیمی و کهنسالی دارد که در سکوت ناظر عبور  بازدیدکنندگان هستند. مشاهیر زیادی در این جا قدم زده اند. میتوان صدای قدم های محمد علی فروغی را شنید که تنها راه حل نهائی را برای حل مشکلات پیش رو ارائه میدهد. این روزها کاخ سعد آباد پر از کلاغ هستند که خوراکی از بازدید کنندگان میگیرند. صداشون یک آن قطع نمیشود. در دهه 1340 نخست وزیران در کاخ سفید ( کاخ ملت) وزراء را به شاه معرفی و روی پله  کاخ با لباس رسمی عکس میگرفتند.

پیاده روی در محوطه کاخ ها درد مرگ را تسکین میدهد. پیرمردان و پیرزنان زیادی  درسکوت بدون اینکه همدیگر را نگاه کنند هر روز از در شمال ( دربند) وارد شده و از در زعفرانیه) خارج میشوند و از اینکه امروز هم زنده ماندند به هم لبخند میزنند.

آنچه مرگش میخوانند همانا درد واپسین است .

Ambrose Bierce (1842-1914)

 

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ