در سفرم به برکلی در شمال کالیفرنیا دوستی گفت تومارهای جنبش سبز که در ۲۰۰۹ در شهرهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی در تظاهرات خارح کشور حمل شد در حال حاضر در هفت جعبه در گاراژ خانه اش نگهداری می شود. تومارها حاوی امضا و پیام های هزاران مهاجر ایرانی است در حمایت از اعتراضات گسترده هموطنان داخل کشور علیه تقلب در انتخابات و سرکوب حقوق مردم در جمهوری اسلامی. به امید روزی که این سند تاریخی را در مکانی در شأن آن ببینیم. (ویدیو)

نمایش گالری در اندازه بزرگ