افشین چیذری در سال ۱۳۶۷ در تهران به دنیا آمد. تنها دو سال به دانشگاه هنر تهران رفت و پس از آن تحصیلاتش را رها کرد >>>

Born 1988 in Tehran, Iran, Afshin Chizari studied painting at the School of Fine Arts. He then entered an MFA in painting at the Faculty of Fine Arts, the University of Tehran, but left it after a few years >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ