سیامک عزمی متولد ۱۳۵۱، نقاشی را به صورت جدی از ۱۳۶۹ شروع کرد و در کارهایش با ارتباط فلسفی–هنری در تبدیل معقولات به محسوسات، یا همان ایده پردازی و تبدیل اندیشه به فرم در حیطه هنرهای تجسمی می پردازد >>>

Siamak Azmi is an Iranian painter who only started painting in 1990، with works renowned for conveying deep philosophical and controversial messages >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ